AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. METINIŲ BIUŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2018 m.gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymas 2018 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymas 2018 m. gruodžio 31 d.

Pažyma. Informacija apie Lietuvos respublikos valstybės biudžeto išlaidų vykdymo pagal programas ir finanasavimo šaltinius 2018 m. gruodžio 31 d.

Pažyma (patikslinta) Apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir Europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius asignavimų vykdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2018 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2018 m. sausio 31 d. ataskaita

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis (1 lapas, 2 lapas)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. III KETVIRČIO BIUŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ (1 lapas, 2 lapas)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas, 2 lapas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita  (1 lapas, 2 lapas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas)

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2018 m. rugsėjo 30 d. ( 1 lapas)

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

Finasavimo būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. birželio 30 d.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita

Informacija apie darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2018 m. birželio 30 d. (1 lapas, 2 lapas, 3 lapas)

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2018 m. birželio 30 d.

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO FINANASINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. kovo 31 d.

 

FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS 2017 M.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų aiškinamajame rašte

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos sutartis pagal laikotarpius

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

BIUDŽETO ATASKAITOS METINĖS 2017 M.

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. metinių biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš moksčių dalies ir kitų lėšų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d. 

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. gruodžio 31 d.

Pažyma (patikslinta) apie valstybės biudžeto, bendrojo finansavimo ir europos sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų likučius atsigavimų vykdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2017 m. gruodžio 31 d.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

BIUDŽETO ATASKAITOS 2017 M.  KETVIRČIO

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2017 m. rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

 

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 duomenis

 

BIUDŽETO ATASKAITOS 2017 M. II KETVIRČIO

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2017 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybos 1993 m. liepos 8 d. nutarimą NR. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2017 m. birželio 30 d.

BIUDŽETO ATASKAITOS 2017 M. I KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d.

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Informacija apie išankstinious apmokėjimus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Kitos veiklos ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Igalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomoss sutartis pagal laikotarpius

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

 

2016 METŲ ATASKAITOS

Metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. metinio biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 gruodžio 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse) 2016 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą 2016 m. gruodžio 31 d.

Ketvirčio ataskaitos

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų atsakaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas prie 2016 M. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2016 m. rugsėjos 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2016 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. birželio 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. atsakaita

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą 20016 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą 20016 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą 20016 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2016 m. birželio 30 d.

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 2016 m. birželio 30 d.

Aiškinamas raštas prie 2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. birželio 30 d.

 I ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2016 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. kovo 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. kovo 31 d. atsakaita

Aiškinamas raštas prie 2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. kovo 31 d.

 

2015 METŲ ATASKAITOS

2015 m. metinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų atsakaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Gryno turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Iilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2015 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis 2015 m. gruodžio 31 d.

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius 2015 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo sumų likučiai pagal 2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m. gruodžio 31 d. informacija pagal veiklos segmentus

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. metinių biudžeto vykdymo ataskaitų

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Napanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimoketinai įsipareigojimų 2015 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Informacija apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą 2015 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, Darbo užmokesčiui vykdymą

Informacija apie išlaikomų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

Informacija apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2015 m. gruodžio 31 d.

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą 2015 m. gruodžio 31 d.

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas, 7 lapas.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapas.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. rugsėjo 30 d.

Paiškinamasis raštas prie 2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų, 2 lapas.

Pažyma dėl finansavimo sumų 2015 m. rugsėjo 30 d., 2 lapas.

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą 2015 m. rugsėjo 30 d.

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2015-10-01 Nr. 71-229, 2 lapas.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2015-10-01 Nr. 71-230, 2 lapas.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2015-10-01 Nr. 71-231, 2 lapas.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas.

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. II ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2015 m. birželio 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita

2014 METŲ ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d, duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2014 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2014 m. I ketvirčio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2014 m. kovo 31 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2014 m. birželio 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d.

1 lapas, 2 lapas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal, šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2014 M rugsėjo 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 M. rugsėjo 30 d. ataskaita

1 lapas, 2 lapas

2013 METŲ ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d.

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2013 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2013 m. rugsėjo 30 d.