darbo tvarkos taisyklės darbuotojams

I. Bendrosios nuostatos

 

  1. Tauragės profesinio rengimo centras (toliau - Centras) yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  2. Centras yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga. Jo valdymas organizuojamas pagal Centro nuostatus.

  3. Centro steigėja yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

  4. Centras užsiima veikla, kuri nurodyta Centro nuostatuose.

Peržiūrėti visą dokumentą...

 

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIENYNŲ SUDARYMO

ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS