TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO

STRATEGINIO PLANO

ĮGYVENDINIMO

2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Prioritetiniai tikslai ir uždaviniai:

I TIKSLAS. Tobulinti profesinio mokymo paslaugų kokybę.

Uždaviniai:

1.1. Įgyvendinti modulines profesinio mokymo programas

1.2. Tobulinti, atnaujinti turimą mokymo metodinę medžiagą.

1.3. Organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

1.4. Skatinti pameistrystės mokymo formos plėtojimą Centre

II TIKSLAS. Gerinti bendrojo ugdymo mokymosi rezultatus

Uždaviniai:

2.1. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas (Skaitmeninio raštingumo, Mokymosi ir problemų sprendimo, Iniciatyvumo ir verslumo, Sveikatos tausojimo ir darbo saugos, Komandinio darbo, Profesinės etikos, Bendravimo užsienio kalba).

2.2. Individualizuoti mokymo procesą parengiant tam skirtą mokymo medžiagą.