PATVIRTINTA

                                                                                Tauragės profesinio rengimo centro

                                                                                direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d.

                                                                                įsakymu Nr. 4-183

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO

VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

2018-2019 MOKSLO METAI

  1. 1.BENDROSIOS NUOSTATOS

Planas parengtas vadovaujantis:

1.1. Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais dokumentais:

- 2017-08-25 d. įsakymas Nr. V-645 „ 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planai“. Pakeitimai (2018 m. liepos 26 d. Nr. V-669)

- 2017-06-02 d. įsakymas Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“. Pakeitimai (2018 m. liepos 26 d. Nr. V-669).

- 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitimai (2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr.  V-1101).

-        2015-05-08 d. įsakymas Nr. V-479 „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

-        2011 m. vasario 21 d. Nr. V-269 ,,Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-654, 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-734).

-        2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮSAK- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-46).

-        2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ĮSAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ”. Pakeitimai ( 2012 m. gegužės 8 d. Nr. V-766, 2014 m. gegužės 26 d. Nr. V-466, 2017 m. liepos 4 d. Nr. V-554).

1.2. Mokymo programomis ir Centro tvarkų aprašais.

Peržiūrėti visą dokumentą "Vykdomų programų įgyvendinimo planas 2018-2019 mokslo metais"