2019 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2019 m. įskaitos ir brandos egzaminų vykdymo tvarkaraštis

Valstybinių brandos egzaminų kritinio vertinimo nuostatai

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Kas keičiasi ir dėl ko?

Technologijų mokyklinio brandos egzamino rengimo metodinės rekomendacijos

 

Rengiantis 2018 metų brandos egzaminams svarbu žinoti:

Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros. Šių egzaminų tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.

 • Technologijų arba Menų mokyklinį brandos egzaminą mokiniai turės pasirinkti iki 2018 m. sausio 10 dienos. Kitus Brandos egzaminus ir jų tipus mokiniai turės pasirinkti iki 2018 m. vasario 24 dienos.
 • Apie savo pasirinkimą mokiniai turės raštu informuoti mokyklos vadovą.
 • Keisti pasirinkto egzamino ar jo tipo nebus galima.
 • Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą galima laikyti, jei šio dalyko metinis pažymys patenkinamas ir yra išlaikyta kalbos įskaita.
 • Balandžio pradžioje mokiniai savo mokyklose galės sužinoti savivaldybės teritorijoje esančias mokyklas, kuriose jie laikys brandos egzaminus.
 • Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus galės laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu.
 • Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
 • Mokyklinių pagrindinės sesijos brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas nuo egzamino vykdymo dienos, gimtųjų kalbų bei lietuvių kalbos ir literatūros –  per 13 d. d.
 • Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos.
 • Planuojama visų valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d.
 • Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.
 • Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas.

 

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt galima rasti:

 • 2018 m. brandos egzaminų tvarkaraštį;
 • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitų nuostatus;
 • Brandos egzaminų programas;
 • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą;
 • Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus.

Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas

 • Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt.

Kur rasti reikiamos informacijos

 • Su 2018 m. stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: www.smm.lt.
 • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt.
 • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt.
 • Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt.